Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Προπαγανδιστική δραστηριότητα μέ ἀφορμή τήν «Ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἱησοῦ»

 

Ὅπως κάθε χρόνο πρίντό Πάσχα, ἡ αἵρεση πού ονομάζεται «Μάρτυρες του Ἱεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές»ἐξαπολύουν ἔντονη προσηλυτιστική καί προπαγανδιστική δραστηριότητα μέ ἀφορμή τήν «Ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἱησοῦ», ὅπως λένε.

Συγκεκριμένα, καί στον τόπο μας μοιράζουν ἰδιόχειρεςnἐπιστολές, διανέμουν αἱρετικά φυλλάδια καί στέλνουν μηνύματα μέσω διαδικτύου.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» εἶναιμιά ξενόφερτη αἵρεση, μέ ἕδρα τό Μπροῦκλιν τῆς Ἀμερικῆς, πού ἀρνοῦνταιτά βασικά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Συγκεκριμένα:

ἈρνοῦνταιτήνἉγία Τριάδα (Πατέρα, ΥἱόκαίἍγιοΠνεῦμα), τόν μόνο ἀληθινό Θεό. 

ἈρνοῦνταιτήνἹερά Παράδοση ὡς πηγή τῆς θείας ἀποκαλύψεως.

ἈρνοῦνταιτήνἈνάστασητοῦΧριστοῦ.

ἈρνοῦνταιτήνἘκκλησίακαίτάἅγια Μυστήριά της.

Ἀρνοῦνταιτήνἀθανασίατῆςψυχῆς.

Ἀρνοῦνταιτή Θεοτόκο καίτόἀειπάρθενό της.

Ἀρνοῦνταιτόν Τίμιο Σταυρό, τούς Ἁγίουςκαί τίς ἱερέςεἰκόνες.

Ἀρνοῦνταιτήναἰώνια κόλαση καί διδάσκουν τήνἐκμηδένισητῶνμήσωζομένων.

Διδάσκουν ὅτιἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινετό 1914(!), καίὅτι σύντομα θάἔλθει ὁ Χριστός νάἱδρύσειἐπίγεια χιλιετή βασιλεία.

Διδάσκουν ὅτι ὁ Παράδεισος θάεἶναιἐπίτῆςγῆς, καίὅτι ἡ αἰώνια  ζωή θάεἶναι ζωή ὑλικῶνἀπολαύσεων.

Όπως διαπιστώνει κανείς, δεν άφησαν διδασκαλία του Χριστιανισμού που να μη τη διαστρέψουν ή να μη την αρνηθούν. 

Ἐπίσης, ἀρνοῦνταιτήν μετάγγιση αἵματος. Δηλαδή, οὔτε δίνουν οὔτε δέχονται νά πάρουν αἵμα, ἀκόμηκαί σέ περίπτωση σοβαρῆςἀσθένειαςκαί κινδύνου θανάτου.

Ὡς Χριστιανοί σεβόμαστετή θρησκευτική ἐλευθερίαὁποιουδήποτεἀτόμου. Ὅμωςὀφείλουμενάἐνημερώσουμεκαίνά διαφωτίσουμε τούς χριστιανούς ὅτι γιάτήνὈρθόδοξηἘκκλησίαοἱ «Μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» ἀποτελοῦν μία ὕπουληκαίἐπικίνδυνηαἵρεση.

Κάθε  Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀκολουθώνταςτά λόγια τοῦ Κυρίου ἀγαπάειὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀποστρέφεται,ὅμως, τίς φοβερές αἱρέσεις, διότι πολεμοῦνκαί διαστρέφουν τήνἈλήθεια,τήνὁποία διαφυλάττει ἀκέραιη καίἀνόθευτηἡ ἉγίαἘκκλησία μας.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου