Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - Τρίτη, 17 Μαΐου, 8:30-14.30 - Πνευματικό Κέντρο Δ.Κατερίνης, 1ος όροφος

 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Training on Anti-trafficking

The HELIOS Project of IOM Greece and the Municipality of Katerini are pleased to invite you to a training seminar which aims at enhancing the capacity of Greek Municipalities to provide more inclusive and accessible social services for migrants and refugees.

Tuesday, 17 May 2022, 8:30 – 14:30

Katerini, Cultural Center, 1st floor

The training seminar will be carried out by IOM, together with the National Center for Social Solidarity (NCSS) and A21. During all sessions participants will have the opportunity to raise questions and address specific issues to the speaker. The workshops derive from IOM programming and promising practices in the areas of integration, protection, social cohesion, combatting xenophobia and hate speech.

Workshop Agenda

08.15-08.30 Arrivals and registration

08.30-10.45 Introduction to Human Trafficking 10.45-11.00 Coffee break

11.00- 12.15 Exploitation forms and victim’s psychology

12.15-12.45 Light Lunch

12.45- 13.45 National Referral Mechanism for the Protection of Victims of Human Trafficking 13.45-14.30 Discussion

Upon successful completion of the workshop, participants will receive certificates of participation.

COVID-19 instructions: The use of protective masks is obligatory throughout the event duration.

We look forward to your participation.


Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Το πρόγραμμα HELIOS του ΔΟΜ Ελλάδος και ο Δήμος Κατερίνης έχουν την τιμή να σας καλέσουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που στόχο έχει να ενισχύσει την ικανότητα στους Δήμους της Ελλάδος να παρέχουν πιο συμπεριληπτικές και προσβάσιμες κοινωνικές υπηρεσίες σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Τρίτη, 17 Μαΐου, 8:30-14.30 

Κατερίνη, Πνευματικό Κέντρο, 1ος όροφος

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΟΜ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την οργάνωση Α21. Καθ’όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να θέσουν συγκεκριμένα ζητήματα στον εισηγητή. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απορρέει από τον προγραμματισμό του ΔΟΜ και από την εφαρμογή των πολλά υποσχόμενων πρακτικών στους τομείς της ένταξης, προστασίας, κοινωνικής συνοχής, καταπολέμησης της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

08.15-08.30 Άφιξη και εγγραφές

08.30-10.45 Εισαγωγή στην Εμπορία των Ανθρώπων

10.45-11.00 Διάλειμμα για καφέ

11.00- 12.15 Μοντέλα εκμετάλλευσης και ψυχολογία του θύματος

12.15- 12.45 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

12.45- 13.45 Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

13.45-14.30 Συζήτηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οδηγίες για την COVID-19: Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Αναμένοντας τη συμμετοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου