Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Πιερίας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πιερίας

Έχοντας υπ’ όψιν:

Την 1.1/24-01-2022 απόφαση της Ε.Ε..

Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πιερίας.

Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας.

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Κονταριώτισσας, στις 14-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Επικύρωση πληρεξούσιων των Σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.

Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

Έκθεση διοικητικού απολογισμού.

Έγκριση διοικητικού απολογισμού.

Έκθεση οικονομικού απολογισμού.

Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.

Γενική τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΠΣ Πιερίας, για εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του, που είναι υποχρεωτική, καθώς και για την τροποποίηση ιδίως των άρθρων 1, 10, 13, 22, 26, 28, 29, 30, 40, 55 αυτού, των Παραρτημάτων Α και Β, την Κωδικοποίηση και διόρθωση των λεκτικών σφαλμάτων και την τροποποίηση όποιου άλλου άρθρου προκύψει από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 14/03/2022, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00. Λογίζεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Στα σωματεία-Μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα της Εκτελεστικής Επιτροπής όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός  Γραμματέας

Αστέριος Κ. Τόκας                                        Δημήτριος Β. Τσακνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου