Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου / Μερικώς Κυρωμένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Πιερίας

  Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την 12219/17-1-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Χ0ΟΡ1Υ-ΚΝΘ) πράξη της, τροποποιήθηκε ο αναρτημένος / μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Πιερίας λόγω ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων, βάσει του αρθ.39 του ν.4801/21 και των διαταγών του ΥΠΕΝ. 

Η προθεσμία υποβολής για τις περιοχές όπου επιδέχονται αντιρρήσεις λήγει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2021 και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τρίτη 5 Απριλίου 2021.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα  του  Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ.’αριθμ. 249644/22-10-21 (ΑΔΑ:9ΗΝ7ΟΡ1Υ-ΧΟΦ) και 129/15-1-21 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ). 

                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

        ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου