Τρίτη 20 Απριλίου 2021

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:

1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 (ΦΕΚ 1441 Β/10.04.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.».

3. τη με αρ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού –32η Εγκύκλιος».

1. Έγκριση έκθεσης Α΄ Τριμήνου

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

2. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) για το έτος 2021

Εισήγηση: Τμήμα  Εσόδων – Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

3. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης με αρ. 149 τεμάχιο εμβαδού 1.240,00τ.μ. στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» της Κοινότητας Καρίτσας, για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος 

4. Παραίτηση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και αντικατάσταση αυτού.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Λαμπονίκος 

5. Παραίτηση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και αντικατάσταση αυτού.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Λαμπονίκος

6. Παραχώρηση έκτασης 25.965,60τ.μ. στον «ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ» για κατασκευή ταμιευτήρα.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

7. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

8. Τροποποίηση της  120/2019 ΑΔΣ

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

9. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  παιδικού σταθμού.

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντίνος Σαμαράς 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου