Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Η FIBA ​​αναζητά Σύμβουλο Προσωρινού Διαχειριστή Έργου

Πρόσφατα, η FIBA ​​& Twitch έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και σύντομα θα ξεκινήσει μαζί το κανάλι FIBA. Το κανάλι στοχεύει στη μετάδοση εκατοντάδων ωρών ζωντανού περιεχομένου (παιχνίδια, περιεχόμενο ώμου κ.λπ.) κάθε χρόνο χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λειτουργίες του Twitch για να προσελκύσει και να δημιουργήσει μια νέα κοινότητα λάτρεις του μπάσκετ στην πλατφόρμα.

Η FIBA ​​και η Twitch θέλουν να προσελκύσουν αυτό το νέο κοινό μέσω της έντονης διαχείρισης της κοινότητας.

Ένας από τους στόχους είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δημιουργών του Twitch που θα συνδιοργανώνει ζωντανά παιχνίδια, ενεργοποιήσεις περιεχομένου (π.χ. διαγωνισμοί και προκλήσεις) και θα εμπνέει μια ευρύτερη κοόρτη περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες χρησιμοποιώντας το πρωτότυπο περιεχόμενο της FIBA.

Για να συντονίσει και να διαχειριστεί αυτήν τη συμφωνία, η FIBA ​​αναζητά έναν προσωρινό (2 ετών σταθερό όρο) απομακρυσμένο σύμβουλο για τη διαχείριση ενός τέτοιου έργου και να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της FIBA, του Twitch, του πρακτορείου που θα διαχειρίζεται το κανάλι και τρίτων (π.χ. - μεταναστευτές, διαχειριστές κοινότητας). Ο σύμβουλος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έναρξη, τη διαχείριση, την έκθεση, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου. Η διάρκεια αυτού του έργου είναι 2 χρόνια.

FIBA is looking for a Temporary Project Manager Consultant

Recently, FIBA & Twitch have entered a partnership deal and will soon launch together the FIBA channel. The channel will aim at broadcasting hundreds of hours of live content (games, shoulder content, etc...) every year using the latest Twitch functionalities to engage and create a new community of basketball lovers on the platform. FIBA and Twitch are looking to engage this new audience through intense community management. 

One of the objectives is to develop a network of Twitch creators who will co-stream live games, content activations (e.g., competitions and challenges), and inspire a wider user-generated-content cohort using FIBA original content.

To coordinate and manage this agreement, FIBA  is looking for a temporary (2 years fixed term) remote consultant to manage such project and to be the link between FIBA, Twitch, the agency that will manage the channel, and any third parties (i.e. co-streamers, community managers).  The consultant will also be responsible for the launch, management, report, timeline, and budget of the project. The duration of this project is 2 years. 

More info & apply: https://lnkd.in/dcxmV-W

Google Forms - create and analyze surveys, for free.

Google Forms - create and analyze surveys, for free.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου