Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με τηλεδιάσκεψη

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 10.3.2021

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.), στις 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,

σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης) Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 2.Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 3.Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 4.Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας εντός του κοινοτικού καταστήματος Φωτεινών στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 5.Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης  με θέμα «Λήψη απόφασης για εκμετάλλευσης ξυλείας στην κοίτη του ποταμού 589 “Παπουτσάρη”   Π. Κεραμιδιού για την ικανοποίηση αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Κοινότητας μας  για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 6.Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

 7.Λήψη απόφασης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Πράσινου Ταμείου με βάση την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/28/12/2020  και Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020, σε συνεργασία με το φορέα ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Μαστόδοντας Νεοκαισάρειας». Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

 8.Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 9.Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κατερίνης» αρ.μελ. 162/2019, προϋπολογισμού 207.258.06,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 10.Αποδοχή της 1/2020 απόφασης Κοινότητας Κορινού με θέμα: «Πεζόδρομος – Ποδηλατοδρόμος Παραλίας Κορινού Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 11.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» (αρ. μελ.: 143/2018)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 12.Έγκριση Σχεδίου Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 13.Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 14.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός ρυμοτομικών γραμμών Οικισμού Νέου Ελατοχωρίου» Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

 15.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κατερίνης για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

 16.Εξώδικος   (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας  αποζημίωσης λόγω ελλειμματικής απόδοσης γης, της  ιδιοκτησίας  με  κ.κ.  011701 στο Ο.Τ. 463 της  Π.Ε.  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  –  Επέκταση  σύμφωνα  με  την  54η Τροποποίηση της 4/99  Πράξης Εφαρμογής [ύστερα από αίτηση των: α) Παπαργυρίου Ιωάννη του Δημήτριου, β) Παπαργυρίου Αλέξανδρου του Δημητρίου και γ)  Παπαργυρίου Δέσποινας του Μιχαήλ (ως κληρονόμος του Παπαργυρίου Μιχαήλ του Δημητρίου) Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

 17.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 18.Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης για το έτος 2021 και Απολογισμός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2020 Εισηγητής: Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης

 19.Απόφαση για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Δίου – Ολύμπου για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών ( άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (87 Α) Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου