Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:

1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α), 

2. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 ΚΥΑ (ΦΕΚ 534 Β/10.02.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», 

3. τη με αρ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –32η Εγκύκλιος»,

4. τη με αρ. 429/20 (ΦΕΚ 850 Β/13.03.2020) «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (539 Β)».

1. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής του προϋπολογισμού 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2. Εισηγητική  έκθεση εσόδων - εξόδων  Δ΄ τριμήνου 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

3. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

4. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - Στοχοθεσίας Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

5. Μείωση του μισθώματος δημοτικής έκτασης στη θέση «Κανάλια» στον Αγ. Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Δίου

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

6. Κατανομή 7ης έως και 12ης  δόσης ΣΑΤΑ 2020 και υπολοίπων προηγουμένων κατανομών

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

7. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής εργασιών του Δήμου. 

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

9. Έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εταιρεία «NATURE ABEE»

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

10. Έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εταιρεία «Γρηγόρης Παπαχατζής Ε.Ε.» 

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

11. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

12. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 196/2019 και 227/2019 αποφάσεις Δ.Σ. 

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

13. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών ( 1η κατανομή  έτους 2021 )

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

14. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2021

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Σαμαράς Κωνσταντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου