Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Ο Πρωτογενής Τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Πιερίας


της Σοφίας Μαυρίδου
(Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας,
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»)

Ο πρωτογενής τοµέας αποτελούσε πάντα έναν από τους σηµαντικότερους  τοµείς παραγωγής στον νομό μας µε ευρύτερο και ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Η σπουδαιότητα του είναι πολλαπλή τόσο για την οικονοµία όσο και για την τοπική κοινωνία.

Η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία εξακολουθούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της υπαίθρου και του τόπου μας.
Οι συμπολίτες μας που ασχολούνται με τον τομέα αυτό εκπληρώνουν πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων για διατροφή ή µη, µέχρι τη διαχείριση της υπαίθρου, τη διατήρηση της φύσης και τον τουρισµό, αναδεικνύοντας έτσι την πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου.
Σταθερός και αµετακίνητος  στόχος  μας θα πρέπει να αποτελεί η ανασυγκρότηση του  αγροτικού χώρου, µε κύριο µοχλό ένα δυναµικό, πολυλειτουργικού χαρακτήρα πρωτογενή τοµέα, οργανωµένο σε επιχειρηµατική βάση, που θα εφαρµόζει σύγχρονη, καινοτόµο τεχνολογία, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής, όσο και στο επίπεδο της τυποποίησης, µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων. Έναν τοµέα ελκυστικό σε επενδυτικές πρωτοβουλίες, ικανό να είναι ανταγωνιστικός στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.


Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κεντρική μας στρατηγική ως Περιφερειακή Αρχή είναι η δηµιουργία σύγχρονων, µε βάση τα νέα εσωτερικά και διεθνή δεδοµένα, ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Η βελτίωση του εισοδήµατος των αγροτών, µπορεί να προέλθει από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διάθεση στον καταναλωτή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επιδίωξη της στρατηγικής αυτής είναι τα προϊόντα να διατίθενται στην αγορά και να εξάγονται τυποποιηµένα, πιστοποιηµένα, µε υψηλή προστιθέµενη αξία και, όπου είναι δυνατόν, µε ονοµασία προέλευσης.
Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις μας ως Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αφορούν:
- Την επιστημονική στήριξη του γεωργικού τομέα της Πιερίας για να καταστεί πιο ανταγωνιστικός, προσοδοφόρος, και βιώσιμος.
- Την ενίσχυση και διατήρηση της φυσικής παραγωγικής βάσης και του φυσικού περιβάλλοντος πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτός ο παραγωγικός τομέας.
- Την εφαρμογή προγραμμάτων και  την προσφορά υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Πιερία.
- Την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και του πληθυσμού της περιοχής γενικότερα.
- Την ουσιαστική τεχνική στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των αγροτών και γενικότερα όλων των κατοίκων της Πιερίας.
- Την εφαρμογή αναπτυξιακών και  επενδυτικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών που αφορούν τον παραγωγό και  τον μεταποιητή,  (LEADER, κ.ά.).
- Τον φυτοϋγιειονοµικό και ποιοτικό  έλεγχο µε σκοπό την εξασφάλιση της υγιεινής και ποιοτικής κατάστασης των τροφίμων που παράγονται και διακινούνται στην Περιφέρεια και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
- Την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με τίτλο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την κατασκευή τεχνικών έργων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι δύο τεχνητοί ύφαλοι στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου και στη θαλάσσια περιοχή του Κίτρους. Δύο έργα πνοής σε ό,τι αφορά την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας αλλά και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της Πιερίας. Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και της ιχθυοπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη και ειδικών μορφών τουρισμού στην Πιερία, που αναμφισβήτητα θα αποφέρουν όφελος στην τοπική οικονομία της περιοχής. Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ευαίσθητο οικοσύστημα και από τα πιο πλούσια αλιευτικά πεδία της χώρας μας που χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας και προστασίας και στο πνεύμα αυτό κινηθήκαμε για την κατασκευή των δύο υφάλων στη θαλάσσια περιοχή της Πιερίας. Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης και λειτουργίας των υφάλων θα είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και των ντόπιων αλιέων με χρήση των υφάλων ως καταδυτικού - αλιευτικού – τουριστικού προορισμού.
Στο επίκεντρο της πολιτικής μας μπήκε από την πρώτη ημέρα ο παραμελημένος πρωτογενής τομέας της Πιερίας και η μεταποίηση προϊόντων, τομείς που οφείλουμε να ενισχύσουμε, προκειμένου να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Πιερίας.
Όραμά μας είναι η επαναδιεκδίκηση της υπερηφάνειας και η καταξίωση των τοπικών Πιερικών προϊόντων, του γαστρονομικού πολιτισμού και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου