Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Διεύθυνση Δασών ΠΙΕΡΙΑΣ - Προσκόμιση διοικητικών πράξεων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Διεύθυνση Δασών ΠΙΕΡΙΑΣ λόγω της αναμόρφωσης και της εκ νέου ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Πιερίας βάσει του αρθ.48 του ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α/92),καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν στην κατοχή τους τελεσίδικες πράξεις της διοίκησης των περιπτώσεων ζ΄ της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει,οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες στους δασικούς χάρτες, να τις προσκομίσουν στα γραφεία της με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω: 

Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923.
Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων.
Πράξεις οριοθέτησης των Βιομηχανικών Περιοχών του ν. 4458/1965 (Α’ 33).
Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών.
Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος για άδειες κατάτμησης - αγοραπωλησίας αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή(γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.
Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν προ του 1975 και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4030/2011.
Η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος ή έχουν ήδη προσκομιστεί στην υπηρεσία.
Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την Τετάρτη22 Ιουλίου 2020 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετεστην4498/22-7-20 ανακοίνωση/πρόσκληση  της υπηρεσίας που βρίσκεται αναρτημένη στο Πίνακα Ανακοινώσεών της και στα αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, καθώςκαινα απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων& Γραφείο Προστασίας), Ηπείρου 10, Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045471, 2351045477, 2351045567, 2351045569, τηλεομοιοτυπία (fax) 2351045561, Δ/νσηηλ. ταχυδρομείου (email)ddas-pie@damt.gov.gr

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Με Α΄Βαθμό
ΠΕ Δασολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου