Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Διευκρινίσεις για τους εργάτες γης


Σύμφωνα με διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με το Άρθρο 42 της από 2-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία ισχύουν τα ακόλουθα.

Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να προσλάβουν πολίτη τρίτης χώρας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020,  αίτηση στα κατά τόπους Τμήματα Αδειών Διαμονής, στην οποία θα αναγράφονται 1) τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων εργοδοτών (ονοματεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου ταυτότητας. Α.Φ.Μ., Δ/νση κατοικίας και τηλ. Επικοινωνίας, και, 2) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπόψη πολιτών τρίτων χωρών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Αριθμός Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και Ιθαγένεια), ενώ χρήσιμο θα είναι να αποστέλλουν συμπληρωματικά και φωτοαντίγραφο της σελίδας του  διαβατηρίου με τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.
Η σχετική Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
2) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
   α) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
   β) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
   γ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
   δ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
  ε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).
Η αίτηση θα αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Κ.60 100  ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                           
Τηλ: 23510 74444 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:
tad-pie@damt.gov.gr
ενώ θα πρέπει τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη  να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
Η σχετική δυνατότητα για την υπεύθυνη δήλωση, παρέχεται στους ενδιαφερομένους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.gov.gr. Στην αίτηση μετάκλησης θα πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, η αρμόδια συνοριακή αρχή, ως παραλήπτης των αποστελλόμενων εγκριτικών καταστάσεων.

Επισυνάπτονται τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης εργοδότη και της υπεύθυνης δήλωσης.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:


Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:


Ημερομηνία γέννησης(2):


Τόπος Γέννησης:


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:


Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:


Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα απασχολήσω τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια.
Θα αναλάβω τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
Θα εκπληρώσω το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.
Θα παρέχω επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Θα καταβάλω το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.


ΠΡΟΣ                              
                                                                         Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
                                                                                         Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης                  
                                                                                                       Κεντρικής Μακεδονίας
                                                                                             Τμήμα  Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας  
Δ/ΝΣΗ    : ΚΙΤΡΟΥΣ 41 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ        : 2351020173 -2351046480     
  E-MAIL  : tad-pie@damt.gov.gr

   ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΤΡΙΑΣ
       ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ             
   
 
Επώνυμο:    
Όνομα:    
Πατρ/μο:    
Δ/νση:    
Α.Φ.Μ.:    
Α.Δ.Τ.:    
Ημ. Γένν.:    
Τηλ. Επ/νίας:  
          Σας αποστέλλω την αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην από    
01/05/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 90) άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο, προκειμένου να μετακαλέσω υπήκοο/(ους) τρίτης χώρας, για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ    
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ  ΑΡΧΗ    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10  
   
  Ο/Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ
……………………………..
   
……….  / ……….. / 20…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου