Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Προκήρυξη φορέων και βετεράνων ποδοσφαιριστών!

Από την ΕΠΣ Πιερίας ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Ένωσης  http://epspierias.gr/ στην ενότητα Προκηρύξεις  αναρτήθηκε η προκήρυξη για την διοργάνωση πρωταθλήματος φορέων και βετεράνων ποδοσφαιριστών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες που συγκροτούνται από βετεράνους ποδοσφαιριστές καθώς και  ομάδες που θα συγκροτηθούν από φορείς του Ν. Πιερίας.

Η προκήρυξη:

 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πιερίας στο πλαίσιο της πολύχρονης προσπάθειάς της για την
καλλιέργεια, ανάδειξη και διάδοση τους ποδοσφαίρου και στην επιθυµία της να µη µείνει ξεχασµένη η
προσφορά των ανθρώπων που τίµησαν το ποδόσφαιρο, µε απόφαση της Ε.Ε. στη συνεδρίαση της
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 Το Πρωτάθληµα Βετεράνων Ποδοσφαιριστών της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 στο οποίο θα
συµµετέχουν ανεξάρτητες οµάδες που συγκροτήθηκαν από παλαιούς ποδοσφαιριστές.
Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία στους παλαιούς ποδοσφαιριστές να
θυµηθούν το παρελθόν και να διδάξουν τους νέους.
Η διεξαγωγή των αγώνων για το παραπάνω πρωτάθληµα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους; Που
ακολουθούν.
 1.-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ηµεροµηνία έναρξης του πρωταθλήµατος Βετεράνων ορίζεται η ………………………….

Οι αγώνες θα διεξάγονται ηµέρα ∆ευτέρα ενώ για το πλήρες αγωνιστικό πρόγραµµα και τον τρόπο
διεξαγωγής των αγώνων οι οµάδες θα ενηµερώνονται έγκαιρα µε ανακοινώσεις της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
2.-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλες οι ανεξάρτητες οµάδες που θα δηλώσουν µε έγγραφό τους
προς την Ένωση την επιθυµία συµµετοχής τους στο πρωτάθληµα Βετεράνων καθώς και τα
αθλητικά σωµατεία που διατηρούν τµήµα Βετεράνων.
• Οι οµάδες πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ. Πιερίας τη δήλωση συµµετοχής συνοδευοµένη
απαραίτητα µε την κατάσταση αθλουµένων µελών και κατάσταση υγεία θεωρηµένη από γιατρό
έως ……………….
• Ο ανώτατος αριθµός Βετεράνων ποδοσφαιριστών που µπορεί να καταθέσει η κάθε οµάδα είναι
τριάντα (30).
• Πρέπει9 απαραίτητα να δηλώνονται στη δήλωση συµµετοχής τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων
των οµάδων.
• Οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το 38ο
έτος της ηλικίας
τους δηλ. γεννηµένοι πριν την 1-1-1980κασι να µην αγωνίζονται σε πρωτάθληµα Ε.Π.Σ.
• Οι ποδοσφαιριστές θα συµµετέχουν στους αγώνες: α) µε το γνήσιο αντίγραφο της αστυνοµικής
ταυτότητας θεωρηµένο από αρµόδια αρχή. β) µε κατάσταση υγεία θεωρηµένη από γιατρό (
αθλητίατρος, παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός, αγροτικός γιατρός και γενικής ιατρικής)
και συνοδευόµενη αυστηρά και από ατοµικές ιατρικές βεβαιώσεις ότι είναι κλινικά υγιείς. Τα
παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία θα πρέπει να προσκοµίζονται στη γραµµατεία της Ένωσης
και να θεωρούνται από αυτή πριν την έναρξη των αγώνων του πρωταθλήµατος.
• Θα υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση ότι αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη και ουδεµία ευθύνη θα
φέρουν οι διοργανωτές σε τραυµατισµό ή άλλο πρόβληµα υγείας.
3.-ΓΗΠΕ∆Α ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στο Ενωσιακό αθλητικό κέντρο κάθε ∆ευτέρα σε ώρα που θα ορίζεται
από την Ε.Π.Σ. Πιερίας.
4.-ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ηµίχρονα των 35 λεπτών έκαστο.
• Τους αγώνες θα διευθύνουν επίσηµοι διαιτητές της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
• Κάθε µία από τις οµάδες που διαγωνίζονται πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε το απαραίτητο
φαρµακευτικό υλικό που θα χρησιµοποιούν οι ποδοσφαιριστές.
• Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος είναι υποχρεωτική η παρουσία προσώπου που θα
ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής
είτε διασώστης απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευµένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιηµένος στην
παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα για να είναι σε θέση να
αντιµετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που µπορεί να προκύψουν σε
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού κατά τα ανωτέρω ο
αγώνας δεν διεξάγεται.
• Οι παραπάνω θα ορίζονται από την υγειονοµική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
• Θα επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα στο σύνολο των
δηλωµένων στο Φύλλο Αγώνα.
• Αγώνας που αναβάλλεται θα επανορίζεται να γίνει εντός 21 ηµερών ;από την αναβολή του. Σε
διαφορετική περίπτωση θα κατακυρώνεται υπέρ της ανυπαίτιας για τη µη διεξαγωγή του εντός
της παραπάνω προθεσµίας.
• Θα κρατηθεί βαθµολογία που θα δηµοσιοποιηθεί και θα υπάρξει ανάδειξη πρωταθλητή.
Στη λήξη του πρωταθλήµατος οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές που θα αναδειχθούν από τις οµάδες θα
αγωνισθούν µεταξύ τους σε αγώνα επίδειξης (ALL STAR).
• Απαγορεύεται το κάπνισµα στον αγωνιστικό χώρο.
• Οι αγώνες θα είναι διπλοί (δύο γύροι) και θα τηρείται βαθµολογία σύµφωνα µε τον ΚΑΠ
Με αθλητικούς χαιρετισµούς

Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστέριος Τόκας ∆ηµήτριος Τσακνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου