Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Προσλήψεις εξπρές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 19 περιoχές της χώρας - Θέσεις και στην Πιερία

Προσλήψεις 46 θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, μέσω ΑΣΕΠ,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του.

Η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ με τις θέσεις ανά περιοχή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και ευρείας κυκλοφορίας, υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr) στην οποία δηλώνουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις τοποθέτησής τους και, επιπλέον, εάν δέχονται να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση, εφόσον δεν επιλεγούν για τοποθέτηση σε μία από τις θέσεις προτίμησής τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες

Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: (1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). (2) Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο Α.Ε.Ι.), καθώς και βεβαιώσεων (άδειας άσκησης επαγγέλματος, εργασιακής εμπειρίας, άδειας οδήγησης). 728 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 29/13.08.2019 (3) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία ή και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

Oι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706,- ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210-212 4511 και 4424). Υποβάλλονται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις ax2u299@ minagric.gr και ax2u196(5)minagric.gr.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα δικαιολογητικά σαρώνονται και αποστέλλονται, ει δυνατόν, ως ενιαίο αρχείο με τίτλο το επώνυμο του υποψηφίου. Στον υποψήφιο που υποβάλλει την αίτηση του ηλεκτρονικά αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω γενικών και ειδικών προσόντων, καθώς και των κριτηρίων επιλογής, καταγράφονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου