Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - Ανανέωσαν τέσσερις

Τη συνέχιση της συνεργασίας της με 4 ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο δυναμικό της ομάδας του Νέου Κεραμιδίου ανακοίνωσε η διοίκηση του Εθνικού.

Η ανακοίνωση:

"Ό ΕΘΝΙΚΌΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΆΚΌΛΌΎΘΌΎΣ ΠΌΔΌΣΦΑΊΡΙΣΤΈΣ:
ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΜΉΤΡΆΚΆΣ ΚΏΣΤΆΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΈΉΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΆΡΆΜΆΝΏΛΑΣ .

Ή ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΌΎΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΉΝ ΝΈΆ ΠΌΔΌΣΦΆΊΡΊΚΉ ΧΡΌΝΊΆ ΜΈ ΥΓΕΙΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου