Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, της υπ’ αριθμ. 51774/31.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄23/2015),
και της υπ’ αριθμ. 14473/11.4.2012 (Β’ 1295) απόφασης ΥΠ.ΕΣ., που θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4257/2014, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (10η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Αποδοχή επιπλέον ποσού οφειλών μετά από τη λύση του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας που αφορούν σε αποδοχές και ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές, προκειμένου να αποδοθεί προσωρινή σύνταξη σε κληρονόμους αποβιώσαντος υπαλλήλου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Χορήγηση παράτασης διάρκειας της σύμβασης «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σαθρών σημείων ταρτάν 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης» με Α.Μ.157/2018  και συμβατικό ποσό 9.012,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμων πλαισίων περιφράξεων για την οριοθέτηση παιδικών χαρών, κοινοχρήστων χώρων, λοιπών δημοτικών εκτάσεων καθώς και για την προστασία κατά την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας για την Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» αρ.μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 9.660,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια έτοιμων πλαισίων περιφράξεων για την οριοθέτηση παιδικών χαρών, κοινοχρήστων χώρων, λοιπών δημοτικών εκτάσεων καθώς και για την προστασία κατά την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας για την Δημοτική Ενότητα Κορινού» αρ.μελ. 18/2019 , προϋπολογισμού 4.020,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια έτοιμων πλαισίων περιφράξεων για την οριοθέτηση παιδικών χαρών, κοινοχρήστων χώρων , λοιπών δημοτικών εκτάσεων καθώς και για την προστασία κατά την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας για την Δημοτική Ενότητα Πέτρας» αρ.μελ. 19/2019 , προϋπολογισμού 4.020,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος Δημοτικού αμαξοστασίου» (αρ. μελ.: 10/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ.22/2016)΄΄
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο» συμβατικού τιμήματος 123.024,61 ευρώ + 29.525,91 ΦΠΑ 24% = 152.550,52 ευρώ (Α.Μ. 93/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14. Έγκριση οριστικής παραλαβής των μελετών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της Σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στις Τ.Κ. (α) Καταλωνίων και (β) Μοσχοποτάμου Δ.Ε. Ελαφίνας» (κ.α. 02.25.7326.903) Ανάδοχοι: Μιχαήλ Βασιλειάδης (κατ. 13/Α, α.μ. Γ.Ε.Μ. 5805)
Συμεών Κοτσαϊλίδης (κατ. 20/Β και 21/Β, α.μ. ΓΕΜ 15845)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες για την καλοκαιρινή περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40   παρ. 7 του Ν. 4497/2017, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση - Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας 28.763,89  ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19. Ανάκληση εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ανδρούτσου και Β. Βασιλείου γωνία στην Κατερίνη
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20. Έγκριση χορήγησης άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων  (μέχρι 50 cc) 
στον Μάμαλη Αναστάσιο στην οδό Κασσάνδρου 28-Κατερίνη
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21. Έγκριση της διαδικασίας, επικύρωση των πρακτικών όλων των φάσεων και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης  της  προμήθειας της:
 Ομάδας 3:  « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων»,  εκτιμώμενης αξίας 12.983,90 ευρώ   πλέον ΦΠΑ 24% του διαγωνισμού της: «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
22. Παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της:
ΟΜΑΔΑΣ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU  (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ)   εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
 Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου