Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Δίας Δίου - Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Καλό Πάσχα Καλή Ανάσταση!

ΆΛΛΉ ΜΊΆ ΠΌΔΌΣΦΆΊΡΊΚΉ ΣΈΖΌΝ ΈΧΈΊ ΦΤΆΣΈΊ ΣΤΌ ΤΈΛΌΣ.
ΠΡΊΝ 4 ΧΡΌΝΊΆ ΜΈ ΜΊΆ ΠΆΡΈΆ ΦΊΛΏΝ ΆΝΆΛΛΆΒΆΜΈ ΤΉΝ ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΤΉΣ ΆΓΆΠΉΜΈΝΉΣ ΜΆΣ ΌΜΆΔΌΣ ΜΈ ΣΤΌΧΌ ΚΆΘΈ ΧΡΌΝΌ ΝΆ ΒΆΖΌΎΜΈ ΈΝΆ ΛΊΘΆΡΆΚΊ ΠΆΡΆΠΆΝΏ ΣΤΌ ΌΊΚΌΔΌΜΉΜΆ ΤΌΎ ΔΊΆ.

ΈΤΣΊ ΚΆΊ ΚΆΝΆΜΈ ΤΌ 16 ΠΡΏΤΆΘΛΉΜΆ ΣΤΉ Β ΈΡΆΣΊΤΈΧΝΊΚΉ ΤΌ 17 ΆΝΈΤΉ ΠΆΡΆΜΌΝΉ ΣΤΉΝ Ά ΤΌ 18 ΠΡΏΤΉ ΤΈΤΡΆΔΆ ΔΎΣΤΥΧΩΣ ΌΜΏΣ ΛΌΓΌ ΜΈΓΆΛΉΣ ΒΆΘΜΌΛΌΓΊΚΉΣ ΔΊΆΦΌΡΆΣ ΠΡΏΤΌΎ ΔΈΎΤΈΡΌΎ ΧΏΡΊΣ ΔΊΈΞΆΓΏΓΉ PLAY OF ΚΆΊ ΦΤΆΣΆΜΈ ΤΌ 19 ΔΈΎΤΈΡΉ ΘΈΣΉ ΜΈ ΔΙΈΞΆΓΏΓΉ PLAY OF
ΜΊΆ ΓΊΌΡΤΉ ΠΌΎ ΦΈΤΌΣ ΘΆ ΈΊΜΆΣΤΈ ΠΆΡΏΝ.
ΌΛΆ ΆΎΤΆ ΓΊΝΆΝΈ ΧΆΡΉ ΣΤΉΝ ΒΌΉΘΈΊΆ ΌΛΏΝ ΌΣΏΝ ΆΓΆΠΆΝΈ ΤΉΝ ΌΜΆΔΆ ΜΆΣ ΚΆΊ ΦΎΣΊΚΆ ΤΏΝ ΠΡΌΠΌΝΉΤΏΝ ΠΌΎ ΆΎΤΆ ΤΆ ΧΡΌΝΊΆ ΈΊΧΆΝΈ ΤΊΣ ΤΎΧΈΣ ΤΉΣ ΌΜΆΔΌΣ ΜΆΣ ΜΠΌΎΤΌΓΊΆΝΝΉΣ ΓΊΏΡΓΌΣ ΒΆΊΝΆΣ ΘΏΜΆΣ ΠΆΠΆΔΌΠΌΎΛΌΣ ΚΏΣΤΆΣ ΚΆΊ ΊΏΆΝΝΊΔΉΣ ΤΆΣΌΣ ΤΌΝ ΣΉΜΈΡΊΝΌ ΠΡΌΠΌΝΉΤΉ ΜΆΣ .

ΈΝΆ ΜΈΓΆΛΌ ΈΎΧΆΡΊΣΤΏ ΣΈ ΌΛΌΎΣ.

ΤΌ ΜΈΓΆΛΎΤΈΡΌ ΈΎΧΆΡΊΣΤΏ ΌΜΏΣ ΆΞΊΖΈΊ ΣΤΌΎΣ ΠΌΔΌΣΦΆΊΡΊΣΤΈΣ ΠΌΎ ΆΎΤΆ ΤΆ ΧΡΌΝΊΆ ΦΌΡΈΣΆΝ ΤΉ ΦΆΝΈΛΆ ΤΉΣ ΌΜΆΔΌΣ ΜΆΣ ΠΌΔΌΣΦΆΊΡΊΣΤΈΣ ΔΊΆΜΆΝΤΊΆ ΤΌΎ ΠΊΈΡΊΚΌΎ ΠΌΔΌΣΦΆΊΡΌΎ ΠΌΎ ΉΤΆΝ ΚΆΊ ΈΊΝΆΊ ΤΊΜΉ ΜΆΣ ΠΌΎ ΦΌΡΆΝΈ ΤΉΝ ΦΆΝΈΛΆ ΤΉΣ ΌΜΆΔΌΣ ΜΆΣ.
ΈΊΜΆΣΤΈ ΣΊΓΌΎΡΌΊ ΠΏΣ ΣΤΉΝ ΓΊΌΡΤΉ ΤΏΝ PLAY OF ΠΌΎ ΆΡΧΊΖΈΊ ΣΈ ΛΊΓΈΣ ΜΈΡΈΣ ΘΆ ΜΆΣ ΚΆΝΌΎΝ ΠΈΡΉΦΆΝΌΎΣ ΓΊΆ ΜΊΆ ΆΚΌΜΆ ΦΌΡΆ ΒΆΖΏΝΤΆΣ ΈΝΆ ΆΚΌΜΆ ΛΊΘΆΡΆΚΊ ΣΤΉ ΊΣΤΌΡΊΆ ΤΌΎ ΔΊΆ.

ΚΆΛΌ ΠΆΣΧΆ ΚΆΛΉ ΆΝΆΣΤΆΣΉ ΣΈ ΌΛΌ ΤΌΝ ΚΌΣΜΌΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου