Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (5η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον καταρτισμό του ονομαστικού καταλόγου (ετήσιο μητρώο) αρρένων γεννηθέντων το 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Έγκριση προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Μετονομασία της πλατείας Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 1/26.2.2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης», συμβατικού τιμήματος 473.265,54 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.141/2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Διάλυση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος Μαυρονερίου και διαμόρφωση κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία και απόληψη υλικών»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14. Τροποποίηση της αριθμ. 562/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά το έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas"/"Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών" με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 - 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) για την Πράξη "Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης Περιαστικού Δάσους Ελατοχωρίου στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
17. Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα της εταιρείας NET STORE Ι.Κ.Ε.  που βρίσκεται στην Κατερίνη 16ης Οκτωβρίου 29
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
18. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη  συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ολύμπου 2019
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
19. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
20. Έγκριση σχεδίου συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Κατερίνης με το Φιλοζωικό Σωματείο Κατερίνης “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ –ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
21. Έγκριση της 12/2019 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα “2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 
22. Έγκριση του αριθμ. 2/2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Επιτροπής

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου