Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης (ΚΟΕ-ΠΣΕΑ) σε παραγωγούς των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι παραγωγοί των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συμθήκες (ανεμοθύελλα, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θεροκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δήμο Κατερίνης (Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ κα Σωπιάδου Μαρία) προκειμένου να υποβάλλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης (ΚΟΕ-ΠΣΕΑ) έως την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς – Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν θα γίνονται δεκτές.
Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στη υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτ/φο του διαβατηρίου.
2. Φωτ/φο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα το ΙΒΑΝ και ο αριθμός λογαριασμού
3. Φωτ/φο βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017)
4. Φωτ/φο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016) και φωτ/φο αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος
5. Φωτ/φο Εντύπου Ε3
6. Αποδεικτικά κατοχής εκμετάλλευσης (αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλάκειο ή Έντυπο Ε9 ή ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ή χρησιδάνειο μεταξύ γονέων-τέκνων)
7. Φωτ/φο της απόφασης ένταξης για τους νέους αγρότες
8. Φωτ/φο του μητρώου εκμετάλλευσης για τους κτηνοτρόφους που υπέστη ζημιά η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές
9. Φωτ/φα των σχετικών αδειών για παραγωγούς που υπέστησαν ζημία σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση κατασκευαστή κλπ)
10. Υπεύθυνη δήλωση για ζημία σε αποθηκευμένα εξ΄ αγοράς προϊόντα με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής  κλπ) με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών καιη ημερομηνία αγοράς προγενέστερη της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.ΓΑ
12. Φωτ/φο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέγειας για παραγωγούς που θα υποβάλλουν αίτηση για ζημία που υπέστη ο αμπελώνας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο : 2351 350 445 κα Σωπιάδου Μαρία.

                                                              Η Ανταποκρίτρια ΕΛ.ΓΑ
                                                                   Σωπιάδου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου