Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομής της ΕΠΣ Πιερίας για την περίοδο 2018-19

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2018-2019»
Αξιότιμα Μέλη,
Η  Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας, αφού έλαβε υπ’ όψιν της:
1. Την Ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία,
2. Το Καταστατικό της,
3. Τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ιούλιος, 2018)
    τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ (όπως αυτοί ισχύουν σήμερα) και
4. Την Υπ’ αριθ. 9/25-05-2018, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Το Πρωτάθλημα Υποδομών για τις ηλικίες από Κ-16 μέχρι και Κ-6,
μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Σωματείων-Μελών της.

Η διεξαγωγή των αγώνων για το ανωτέρω πρωτάθλημα, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
Στηρίζονται στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου ( ΕΠΟ) και τους Κανόνες Παιχνιδιού.

ΑΡΘΡΟ 1ο.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
              ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Α.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι -Μέλη της ΕΠΣ Πιερίας και μη (κατά την κρίση της διοργανώτριας).

Β. Όλοι οι αγώνες, θα διεξάγονται με πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν το άθλημα.

Γ. Τα παράβολα συμμετοχών, ορίζονται ως εξής:

Για ένα (1) τμήμα, στο ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.
Για δύο (2) τμήματα, στο ποσό των ενενήντα (90) Ευρώ.
Για τρία (3) τμήματα, στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) Ευρώ.
Για κάθε επιπλέον τμήμα, το ποσό συμμετοχής προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) Ευρώ.

Δ.  Συμμετοχή του ιδίου Σωματείου με δύο (2) ή περισσότερα τμήματα στην ίδια κατηγορία, δεν επιτρέπεται.

Ε.  Οι αθλητές θα μπορούν να  αγωνίζονται τόσο με το Δελτίο ΕΠΟ, όσο και με Δελτίο της ΕΠΣ Πιερίας συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Γέννησης, όπου στο εμπρός μέρος θα υπάρχει Θεώρηση Ιατρού. Το κόστος του Προσωρινού Δελτίου, ορίζεται στο ποσό του ενός (1) Ευρώ.
ΣΤ’.  Οι νεαροί Αλλοδαποί ποδοσφαιριστές, μπορούν να αγωνίζονται, με ευθύνη του Σωματείου τους,  αφού πρώτα καταθέσουν στην ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1) Πιστοποιητικό Γέννησης με φωτογραφία (πρωτότυπο η ακριβές αντίγραφο αυτού, συνοδευμένο από επίσημη μετάφραση), 2) Άδεια παραμονής του ιδίου ή του κηδεμόνα του και 3) Βεβαίωση Ιατρού.
Αντί Δελτίου ΕΠΟ, θα εκδίδεται Προσωρινό Δελτίο ισχύος μιας (1) ποδοσφαιρικής περιόδου.
Ζ.  Κάθε Σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των αθλητών του. Κάθε Δελτίο, είτε ΕΠΟ είτε ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, θα συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα, χωρίς Ατομική Βεβαίωση Υγείας, δεν είναι δυνατή. Οι ατομικές βεβαιώσεις έχουν  ισχύ για ένα χρόνο από την ημέρα θεώρησης τους και για μια (1) μόνο ποδοσφαιρική περίοδο.
Η.  Στο πρωτάθλημα μπορεί να συμμετάσχει αυτούσια και ομάδα Κοριτσιών. Την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται, θα την αποφασίσει η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ.
Θ.  Το αρχικά συμφωνηθέν (κλήρωση και επιλογή ημερομηνιών) αγωνιστικό πρόγραμμα (ημερομηνία, ώρα, γήπεδο) θα τηρείται χωρίς αλλαγές, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων ή/και λόγω ανωτέρας βίας, για τις οποίες κατόπιν αξιολόγησης θα αποφασίζει ανάλογα η Διοργανώτρια.
Ι.  Η αδυναμία Προπονητού – Προπονητών, να είναι παρόντες σε αγώνα του τμήματος τους, δεν αποτελεί αιτία αναβολής αγώνος.

Κ.  Για την συμμετοχή Σωματείου-Μέλους της ΕΠΣ Πιερίας, σε πρωτάθλημα εκτός των γεωγραφικών ορίων του νομού, Απαιτείται η Συναίνεση της ΕΠΣ, κατόπιν Έγγραφης Αίτησης του Σωματείου προς αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση, η συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Πιερίας με τα αντίστοιχα ηλικιακά τμήματα τα οποία θα αγωνίζονται και εκτός των ορίων του νομού (άλλη Ένωση). Εξαίρεση, αποτελεί η περίπτωση μη σύστασης και διεξαγωγής αγώνων σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, από την ΕΠΣ Πιερίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο.  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α.  Τα Σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, έως την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Έως την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να κατατεθούν και τα Πάγια Αιτήματα των Σωματείων, που αφορούν στη διεξαγωγή των αγώνων τους.

Β.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και η 1η Αγωνιστική σε όλες τις ηλικίες θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Οκτωβρίου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το σώμα των Σωματείων-Μελών που θα συμμετάσχουν, για κάποια ή κάποιες ηλικιακές κατηγορίες.


Β).   Με την Δήλωση Συμμετοχής, κατατίθενται επίσης υποχρεωτικά:

1.  Το αντίστοιχο Παράβολο Συμμετοχής. 
2.  Παραχωρητήριο Γηπέδου (εάν δεν υφίσταται ήδη), για τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στις ηλικίες Κ-16 ή/και Κ-14. 
3.  Το Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου Υποδομών από πλευράς διοίκησης του σωματείου,        καθώς επίσης το τηλέφωνο και την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail).
4.  Το Ονοματεπώνυμο του Προπονητή κάθε τμήματος, καθώς επίσης το τηλέφωνο και την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). Ξεχωριστά για κάθε τμήμα. 

Γ).   Για κάθε αγωνιστικό τμήμα απαιτείται ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής.

Προσοχή. Για τα Σωματεία της Γ’ Εθνικής κατηγορίας,  η συμμετοχή στα πρωταθλήματα Υποδομών των ΕΠΣ -με τουλάχιστον ένα τμήμα- είναι υποχρεωτική.

Η κατάθεση της Δήλωσης Συμμετοχής, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Σωματείο, των όρων της παρούσας Προκύρηξης.


ΑΡΘΡΟ 3ο.  ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ηλικιακή
κατηγορία
(Κ=Κάτω) Σχέσεις παικτών Διάρκεια
αγώνα
Προτεινόμενες
διαστάσεις γηπέδου
(μήκος γραμμής τέρματος /
μήκος πλάγιας γραμμής) Εστίες τοποθετημένες με ασφάλεια στο έδαφος
(απόσταση οριζόντιου δοκαριού με έδαφος /
απόσταση μεταξύ κάθετων δοκαριών)
Μέγεθος
μπάλας
Κ - 6 3 vs 3 2 x 15 λεπτά 10  x 15 m 0,75 - 1  x 1,2 - 1,5 m  No 3
K - 7 5 vs 5 2 x 20 λεπτά 20 x 30 m 2 m x 3 m No 3
Κ - 8 5 vs 5 2 x 25 λεπτά 20 x 30 m 2 m x 3 m No 3
Κ - 9 7 vs 7 2 x 25 λεπτά 30 x 50 m 2 m x 3 m Νο 4
Κ - 10 7 vs 7 2 x 30 λεπτά 30 x 50 m 2 m x 3 m Νο 4
Κ - 11
Κ - 12 9 vs 9 2 x 30 λεπτά 40 x 65 m 2 m x 5 m Νο 4
Κ - 13 9 vs 9 2 x 35 λεπτά 50 x 70 m 2 m x 5 m Νο 5
11 vs 11 2 x 35 λεπτά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m Νο 5
Κ - 14 11 vs 11 2 x 35 λεπτά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m No 5
Κ - 15
Κ - 16 11 vs 11 2 x 40 λεπτά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m No 5Ηλικιακή Κατηγορία Κ-6
Παιχνίδι 3 vs 3
Για αυτή την ηλικιακή ομάδα εκτιμάται ότι το παιχνίδι 3 vs 3 βοηθά στην ψυχική και σωματική ισορροπία του παιδιού. Με αυτή την μικρή αριθμητική σχέση κάθε παίκτης είναι σταθερά κοντά στην μπάλα, η συμμετοχή και η επίδραση στη ροή του παιχνιδιού είναι διαρκής. Μέσω της συχνότερης επαφής με τη μπάλα το παιδί διασκεδάζει περισσότερο και φυσικά η διαδικασία της εκπαίδευσής του είναι πιο αποτελεσματική.
Το παιχνίδι 3 vs 3 διεξάγεται με τρεις παίκτες για κάθε ομάδα και η επίθεση γίνεται σε μικρές εστίες. Τα παιχνίδια-αγώνες για τα παιδιά που είναι κάτω των 6 ετών αποτελούν μέρος της προπονητικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας, μακριά από στοιχεία ανταγωνισμού.
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2013 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός)  όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο.
Δεν υπάρχουν τερματοφύλακες. Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι.
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου. Κάθε αποστολή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από πέντε ποδοσφαιριστές, από τους οποίους δύο ή περισσότεροι θα είναι αλλαγές.
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγών)
Επιπλέον παίκτης: Σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα τέσσερα για μία ομάδα, δίνεται το δικαίωμα στην ομάδα που υπολείπεται να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη. Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 3 vs 3.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί- ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διαιτητής: Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας τους είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το «ευ αγωνίζεσθε». Πριν από την έναρξη του αγώνα γίνεται ενημέρωση για τα ακόλουθα σημεία:
1. Εξοπλισμό των παικτών
2. Αλλαγές παικτών
3. Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 15 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού:
Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται.
Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: Ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονιστεί και προηγουμένως ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παίκτη
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες
Δεν ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι έμμεσα και όχι άμεσα. Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι. Η απόσταση του αμυνόμενου παίκτη από το σημείο που έχει τοποθετηθεί η μπάλα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m.
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή, η επαναφορά της γίνεται με τα πόδια και όχι με τα χέρια.
Δεν υπάρχουν χτυπήματα κόρνερ. Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα από την ομάδα που αμύνεται. Η μπάλα τοποθετείται 1 m από την εστία και γίνεται το χτύπημα προς τα εμπρός.
Δεν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αγώνων.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-8
Παιχνίδι 5 vs 5
Η μορφή αυτού του παιχνιδιού (4 ποδοσφαιριστές και ένας τερματοφύλακας) δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα παιδιά να ενεργούν ως αμυντικοί ή επιθετικοί. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να δοκιμάσουν να αγωνίζονται σε διαφορετικούς ρόλους.
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2011 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός)  όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο.
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τέσσερις παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε αποστολή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από επτά ποδοσφαιριστές από τους οποίους δύο ή περισσότεροι θα είναι αλλαγές. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα εκτός από αυτή του τερματοφύλακα, η οποία θα γίνεται όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγών).
Επιπλέον παίκτης: σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία ομάδα θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη. Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 5 vs 5.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διαιτητής: Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας τους είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το «ευ αγωνίζεσθε». Πριν από την έναρξη του αγώνα γίνεται ενημέρωση για τα ακόλουθα σημεία:
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 25 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: Ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονιστεί και προηγουμένως ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη
Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα,
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες
Δεν ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι.
Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) έπειτα από ελεύθερο χτύπημα. Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα και το παιχνίδι αρχίζει ξανά από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα, απαγορεύεται στον τελευταίο να πιάσει τη μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι, εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται και το παιχνίδι ξεκινά από τον τερματοφύλακα με την μπάλα στα χέρια. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένα (μετά την 3η φορά) τότε δίνεται ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της. Το παιχνίδι αρχίζει ξανά από το κέντρο του γηπέδου.
Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Αν το ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει από την ομάδα που έχει την μπάλα προς την δική της εστία και η μπάλα περάσει τη γραμμή τέρματος, τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα και ο αγώνας αρχίζει ξανά από το σημείο του κόρνερ.  Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα.
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή, η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει την μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η επαναφορά της μπάλας γίνεται λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στον παίκτη τον σωστό τρόπο εκτέλεσης και δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο παίκτη να επαναφέρει την μπάλα με τον σωστό τρόπο. Σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ο διαιτητής δίνει αλλαγή χτυπήματος και η μπάλα επαναφέρεται από την αντίπαλη ομάδα.
Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγιο άουτ συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι αρχίζει ξανά από τον τερματοφύλακα με ρίψη της μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένα (μετά την 3η φορά) τότε δίνεται πλάγιο άουτ στο ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από την γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 1 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. Η αντίπαλη ομάδα τοποθετείται εκτός της γραμμής πίεσης (μεσαία γραμμή). Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της γραμμής πίεσης μόνο όταν ένας παίκτης (της ομάδας που επιτίθεται) υποδεχτεί την μπάλα από τον τερματοφύλακα. Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι με επανάληψη του ελεύθερου χτυπήματος. Επιτρέπεται στον τερματοφύλακα αν αυτός το κρίνει να παίξει την μπάλα πιο γρήγορα παρόλο που η αντίπαλη ομάδα δεν είναι εκτός γραμμής πίεσης.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή.
Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.
Δεν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αγώνων.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-10
Παιχνίδι 7 vs 7
Η διαδικασία εκπαίδευσης συνεχίζεται και οι βασικές αρχές που αποκτήθηκαν από 5 vs 5 είναι πλέον προσαρμοσμένες στην ηλικία και στις ικανότητες των νεαρών παικτών.
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2009 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός)  όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο.
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει έξι παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δέκα ποδοσφαιριστές, από τους οποίους τρεις ή περισσότεροι θα είναι αλλαγές. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα εκτός από αυτή του τερματοφύλακα η οποία θα γίνεται όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγών)
Επιπλέον παίκτης: σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία ομάδα θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη. Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 7 vs 7. Ο επιπλέον παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διαιτητής : Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: Ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονιστεί και προηγουμένως ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη.
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη.
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή πέναλτι.
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
Δεν υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα. Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα με τα χέρια εντός και εκτός μεγάλης περιοχής. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι, εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται και το παιχνίδι ξεκινά από τον τερματοφύλακα με την μπάλα στα χέρια. Αν αυτό επαναληφθεί τότε δίνεται ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της. Το σημείο που επαναρχίζει το παιχνίδι ορίζεται στο κέντρο του γηπέδου.
Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Αν το ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει από την ομάδα που έχει την μπάλα προς την δική της εστία και η μπάλα περάσει τη γραμμή τέρματος τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα και ο αγώνας επαναρχίζει από το σημείο του κόρνερ.  Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
Το σημείο πέναλτι είναι 6 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος (η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται αξιολογείται από τον διαιτητή).
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει τη μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η επαναφορά της μπάλας γίνεται λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στον παίκτη τον σωστό τρόπο εκτέλεσης και δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο παίκτη να επαναφέρει την μπάλα με το σωστό τρόπο. Σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ο διαιτητής δίνει αλλαγή χτυπήματος και η μπάλα επαναφέρεται από την αντίπαλη ομάδα.
Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι επαναρχίζει από τον τερματοφύλακα με ρίψη της μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ξανά τότε δίνεται πλάγια επαναφορά στο ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 1 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. Η αντίπαλη ομάδα τοποθετείται εκτός της γραμμής πίεσης (πίσω από τη μεσαία γραμμή). Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της γραμμής πίεσης μόνο όταν ένας παίκτης (της ομάδας που επιτίθεται) υποδεχτεί την μπάλα από τον τερματοφύλακα. Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι με επανάληψη του ελεύθερου χτυπήματος. Επιτρέπεται στον τερματοφύλακα αν αυτός το κρίνει να παίξει την μπάλα πιο γρήγορα παρόλο που η αντίπαλη ομάδα δεν είναι εκτός γραμμής πίεσης.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.

Ηλικιακή Κατηγορία K-12
Παιχνίδι 9 vs 9
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός)  όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και δύο (2) έτη (μεγαλύτερα).
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει οκτώ παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διαιτητής: όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του δίκαιου παιχνιδιού. Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία :
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών (τρόπο – διαδικασία)
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη.
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη.
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή πέναλτι.
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ). Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει  ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ.  Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
Το σημείο πέναλτι είναι 8 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος (η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται αξιολογείται από τον διαιτητή).
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει την μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η επαναφορά της μπάλας γίνει λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγή χτυπήματος. Η μπάλα επαναφέρεται από το ίδιο σημείο αλλά από την αντίπαλη ομάδα.
Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 3 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Παιχνίδι 11 vs 11
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2005 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει δέκα παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι επτά θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά επτά. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
Διαιτητής: Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Πριν από την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 35 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-16
Παιχνίδι 11 vs 11
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2003 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει δέκα παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι επτά θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά πέντε. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
Διαιτητής: Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Πριν από την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 40 min. Ημίχρονο: 15 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

Σημείωση 1: Στους αγώνες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων δεν παίζεται παράταση. Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα εκτελούνται -όπου προβλέπεται- πέναλτι (π.χ. για αγώνες πρόκρισης/κατάταξης).

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που σε ένα πρωτάθλημα υποδομής συμμετέχουν ποδοσφαιριστές δύο ενδιάμεσων ηλικιακών κατηγοριών με διαφορετικές οδηγίες διεξαγωγής αγώνων (βλέπε πίνακα, π.χ. Κ-10 και Κ-9), οι αγώνες διεξάγονται με τους όρους που προβλέπονται για την ανώτερη ηλικιακή κατηγορία (π.χ. Κ-10).


ΑΡΘΡΟ 4ο.  ΓΗΠΕΔΑ – ΑΓΩΝΕΣ

Α.  Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται το Σαββατοκύριακο.

Β.  Οι αγώνες των κατηγοριών Κ-16 και Κ-14, θα διεξάγονται “εντός - εκτός έδρας” στα γήπεδα των Σωματείων και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις σε γήπεδα που θα ορίζονται από την Διοργανώτρια, σε συνεργασία με τα Σωματεία.

Γ.  Η κύρια έδρα των αγώνων για τις κατηγορίες Κ-12 έως και Κ-8, είναι το Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ, στη Νέα Έφεσο.
Η αρμόδια επιτροπή όμως, σε συνεργασία με τα Σωματεία είναι δυνατό -όποτε κρίνεται αναγκαίο- να ορίζει κάποιους αγώνες των παραπάνω κατηγοριών και σε άλλα γήπεδα τα οποία πληρούν τουλάχιστον, τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Δ. Δεν θα αναβάλλονται/μετατίθενται αυτοβούλως αγώνες του πρωταθλήματος, εκτός ειδικών περιπτώσεων και πάντα με απόφαση της διοργανώτριας η οποία και είναι η μόνη υπεύθυνη να τους ορίσει εκ νέου.
Η διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να διακόψει την διεξαγωγή (μέρους ή συνολικά) των αγώνων του πρωταθλήματος εάν κρίνει πως υπάρχει σοβαρός λόγος.

Ε. Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου για την διεξαγωγή αγώνα, θα κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής, σε κάθε περίπτωση.

ΣΤ’.  Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, τα διάφορα αιτήματα των Σωματείων (π.χ. αδυναμία προσέλευσης σε κάποιο αγώνα κ.ο.κ.) θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ένωση, έως το μεσημέρι κάθε Δευτέρας.
ΑΡΘΡΟ 5ο.  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α.  Οι αγώνες του πρωταθλήματος υποδομής διευθύνονται από διαιτητές της ΕΠΣ Πιερίας, όπως αυτοί ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ.
Β.  Σε περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής δεν προσέλθει στο γήπεδο όπου έχει οριστεί, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά (όπως προβλέπει ο Κ.Α.Π. / πρόσωπο κοινής αποδοχής ή κατόπιν κλήρωσης μεταξύ δύο προσώπων που προτείνονται από τις διαγωνιζόμενες ομάδες).
Δ.  Σε περίπτωση που αναιτιολόγητα δεν προσέλθει κάποια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, σε ορισμένο αγώνα πρωταθλήματος τιμωρείται όπως ορίζει ο Κ.Α.Π. σε παρόμοιες περιπτώσεις (που μπορεί να οδηγεί και σε αποβολή από το πρωτάθλημα, κατόπιν επαναλαμβανόμενης μη προσέλευσης.

Ε.  Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζονται ο κανονισμός διαιτησίας και γενικά σε όλο το πρωτάθλημα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π., εκτός ειδικών περιπτώσεων.

ΣΤ.   Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα. Σε αυτό οι εκπρόσωποι – υπεύθυνοι των ομάδων θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους, την σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τις τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή, καθώς και εάν επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση για τον συγκεκριμένο αγώνα (σύμφωνα με τα οριζόμενα).  Δεν θα ξεκινάει αγώνας εάν δεν είναι πλήρως ενημερωμένο το Φύλλο Αγώνα   (Ονοματεπώνυμα, Αρ. φανέλας, Κατηγορία, κ.ο.κ.)
Ζ. Το Φύλλο Αγώνα, το προσκομίζει στην ΕΠΣ ο διαιτητής μέσα σε χρονικό διάστημα  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Η. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφουν υποχρεωτικά οι προπονητές ή οι εκπρόσωποι των ομάδων. 

Θ. Κάθε Σωματείο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή και να είναι στην διάθεση του αντίπαλου Σωματείου:

     1)  Τις Ατομικές Βεβαιώσεις Ιατρού των αθλητών.
     2)  Τα Δελτία αθλητικής ιδιότητας - Πιστοποιητικά Ταυτοπροσωπίας (όπως προβλέπεται).
     3)  Το Όνομα του προπονητή της ομάδας.
     4)  Το Όνομα του υπευθύνου της ομάδας.

Μ. Ο Διαιτητής στα πλαίσια τήρησης των κανόνων του “Ευ-Αγωνίζεσθε” / Fair-Play, από ποδοσφαιριστή, μπορεί να κάνει χρήση της Μπλε Κάρτας  την οποία αναγράφει  στο Φ.Α. για την επίδοση Έγγραφου Επαίνου στον αθλητή από την Διοργανώτρια, σε ειδική τελετή.


ΑΡΘΡΟ 6ο.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ορίζεται παράβολο Εκατό (100) Ευρώ, για υποβολή ένστασης κατά του κύρους αγώνος για τισ βαθμολογούμενες ηλικιακές κατηγορίες..
Η οποιαδήποτε ένσταση που έχει δικαίωμα να υποβάλει το σωματείο, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. θα καταγράφεται στο φύλλο αγώνος και θα υποστηρίζεται με υπόμνημα του ενιστάμενου σωματείου στην αρμόδια τεχνική επιτροπή της ΕΠΣ, μέσα σε (48) σαράντα οκτώ ώρες, από την τέλεση του αγώνα.
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση και θα γίνει η ένσταση δεκτή, θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει ο Κ.Α.Π., κατά περίπτωση.
Εάν για παράδειγμα, διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, θα επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις όπως:
α) Χρηματικό πρόστιμο 300 € στο Σωματείο.
β) Στον παραβάτη Ποδοσφαιριστή, ποινή 10 αγωνιστικών ημερών.
γ) Στον Προπονητή, απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, στα πρωταθλήματα ευθύνης της ΕΠΣ και της Ε.Π.Ο. για 15 αγωνιστικές ημέρες, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 7ο.  ΕΠΑΘΛΑ

Με τη λήξη της περιόδου, θα διοργανωθεί από την ΕΠΣ Πιερίας Εορταστική Εκδήλωση (ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ), όπου θα γίνουν απονομές Επάθλων και Αναμνηστικών, στους Αθλητές και τα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο.  ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ / FAIR-PLAY
   
Α.  Η ευθύνη των Σωματείων στην συγκρότηση και εύρυθμη λειτουργία, των Τμημάτων Υποδομής είναι τεράστια.
Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας πως οι νεαροί αθλητές μας σε αυτές τις ηλικίες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν πρότυπα που επηρεάζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους αγωνιστικά αλλά πολλές φορές και στις  κοινωνικές τους σχέσεις.
Η μεταχείριση αυτών των παιδιών από τους παράγοντες και κυρίως από τους προπονητές πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα προσόντα τους και κυρίως να γίνουν καλοί άνθρωποι.

Πρέπει να τους “δώσουμε” να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες. Να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους και κυρίως τους αντιπάλους. Να μάθουν να πειθαρχούν στις οδηγίες των παραγόντων, προπονητών και διαιτητών. Να τους εμφυσήσουμε το φίλαθλο πνεύμα και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το κυρίαρχο.
Πρέπει να τους “δώσουμε” να καταλάβουν ότι πέρα από αθλητές, μας ενδιαφέρουν σαν άτομα και κυρίως ότι τα αγαπάμε.
Αξίζει πιστεύουμε, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την σωστή εκμάθηση του αθλήματος σε αυτά τα παιδιά και κυρίως η διαπαιδαγώγηση τους.

Η ΕΠΣ Πιερίας με τα αρμόδια όργανα της, πρέπει και θα είναι “αυστηρή” απέναντι σε αυτούς που με απαράδεκτες συμπεριφορές, θα προσπαθήσουν να εκτρέψουν τους αγώνες και το πρωτάθλημα, από την βασική φιλοσοφία τέλεσης του.

Β. Οι εκπρόσωποι-υπεύθυνοι, των Σωματείων είναι αρμοδίως υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στην διάρκεια των αγώνων και θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά, να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για τους νεαρούς αθλητές.
Γ. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κ.λ.π.  διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται μέχρι και με αποκλεισμό, από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
Δ. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομών των Σωματείων και αφορούν ποδοσφαιριστές, εκτίονται μονό σε αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα ανδρών δεν εκτίονται σε πρωταθλήματα υποδομών. Παράγοντας ή προπονητής που τιμωρείται στο πρωτάθλημα υποδομών, η ποινή του θα ισχύει και για το πρωτάθλημα ανδρών

ΑΡΘΡΟ 9ο.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.   Δικαιούται ποδοσφαιριστής που ανήκει σε ένα Σωματείο και το Σωματείο αυτό δεν συμμετέχει στο πρωταθλήματα υποδομής να δηλωθεί και να αγωνίζεται κανονικά με την προϋπόθεση της έγγραφης άδειας του σωματείου στο οποίο ανήκει.
Το  πρωτότυπο έγγραφο παραμένει στην ΕΠΣ Πιερίας και επικυρωμένο αντίγραφο αυτού δίνεται στο Σωματείο που θα αγωνίζεται.
Το έγγραφο αυτό είναι υποχρεωμένο μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά να το παρουσιάζει πριν την έναρξη του αγώνα στον διαιτητή.
Η παραπάνω περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μια φορά το χρόνο. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή με δυο  διαφορετικά Σωματεία στα πρωταθλήματα της προκήρυξης αυτής.
Εάν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση θα θεωρείται Αντικανονική Συμμετοχή και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Α.Π..
Β.   Απαγορεύεται ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, σε δυο αγώνες. Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα λογίζεται αντικανονική η συμμετοχή του στον δεύτερο αγώνα. Στην ομάδα  που τον χρησιμοποίησε αλλά και στον ίδιο επιβάλλονται ποινές που προβλέπει ο Κ.Α.Π..
Στην πιο πάνω περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. (αντικανονική συμμετοχή) αφορούν τον δεύτερο αγώνα όπου έγινε η παράβαση.

Γ.   Η συγκρότηση των ομίλων και η διαδικασία ανάδειξης των πρωταθλητών (φάσεις του πρωταθλήματος) θα γίνει με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση δηλώσεων συμμετοχής.

Δ.   Απαγορεύεται το κάπνισμα στους πάγκους των αναπληρωματικών καθώς και σε όλο τον αγωνιστικό χώρο εντός της περίφραξης

Ε.   Η χρήση των επικαλαμίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Σε αντίθετη περίπτωση και μέχρι να φορέσουν επικαλαμίδες θα απαγορεύεται η συμμετοχή τους στον αγώνα. Ποδοσφαιριστές με προβλήματα οράσεως μπορούν να αγωνισθούν με την προϋπόθεση να φορούν ειδικά γυαλιά, άλλως θα απαγορεύεται η συμμετοχή τους στον αγώνα.

ΣΤ.  Η συμμετοχή σε τουρνουά Ιδιωτών ή Σωματείων, τις ημέρες που είναι προγραμματισμένοι αγώνες για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Πιερίας, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια παράβαση θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη (άρθρο 4 ), καθώς και από το άρθρο 37 παρ. 6 του Κ.Α.Π.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ομάδας, Σωματείου - Μέλους της ΕΠΣ Πιερίας, σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από Ιδιωτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγουμένως Έγγραφη Άδεια της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής ομάδας (κάθε σωματείου), θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από την ομάδα Ανδρών, του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές που έλαβαν μέρος.
Ζ.  Για την διοργάνωση Τουρνουά Ποδοσφαίρου στα γεωγραφικά όρια του νομού Πιερίας, με διοργανωτή Σωματείο-Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ, απαιτείται πρωτίστως η αδειοδότηση του από την ΕΠΣ Πιερίας.
Για την έκδοση άδεις διεξαγωγής, υποβάλλεται το πρόγραμμα του τουρνουά, κατατίθεται το παράβολο (50 Ευρώ ανά ημέρα διεξαγωγής) και γνωστοποιείται ο Ιατρός (Ιατροί) του τουρνουά.
Για τα τουρνουά που θα διοργανωθούν (στα γεωγραφικά όρια του νομού Πιερίας) από Ιδιώτες, Εταιρείες, Φορείς και Σωματεία μη Μέλη της  ΕΠΣ Πιερίας, το χρηματικό παράβολο ορίζεται σε 500 Ευρώ και ισχύουν επίσης, τα ανωτέρω οριζόμενα.
Τα ανωτέρω παράβολα, θα διατίθενται αποκλειστικά για την Ιατρική κάλυψη των αγώνων των τμημάτων υποδομών, στο Αθλητικό Κέντρο της Ένωσης.


ΑΡΘΡΟ 10ο.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.  Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται όταν καλούνται από την ΕΠΣ

Β.  Η ΕΠΣ Πιερίας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα, για μερική η ολική τροποποίηση της παρούσας Προκήρυξης, μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Γ.  Το πρωτάθλημα των Υποδομών της ΕΠΣ Πιερίας, υπάγεται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. / ΕΠΟ με πιστή εφαρμογή του, εκτός ορισμένων περιπτώσεων -που αναφέρονται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη- καθώς υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, στις κατηγορίες των Υποδομών. 

Δ.   Στα Σωματεία που δεν αποστέλλουν ποδοσφαιριστές τους, στις Μικτές Ομάδες
       της ΕΠΣ έπειτα από κλήση τους, επιβάλλονται ποινές που προβλέπει ο Κ.Α.Π.

Ε. Προτεινόμενα Διαθέσιμα Σαββατοκύριακα για την τέλεση των αγωνιστικών του Πρωταθλήματος Υποδομών.

1. 6 & 7.10.2018 / 2. 13 & 14.10.2018 / 3. 20 & 21.10.2018 / 4. 27 & 28/10.2018

5. 3 & 4.11.2018 / 6. 10 & 11.11.2018 / 7. 17 & 18.11.2018 / 8. 24 & 25.11.2018

9. 1 & 2.12.2018 / 10. 8 & 9.12.2018 / 11. 15 & 16.12.2018 / 12. 22 & 23.12.2018


13. 12 & 13.01.2019 / 14. 19 & 20.01.2019  / 15. 26 & 27.01.2018

16. 2 & 3.02.2019 / 17. 9 & 10.02.2018 / 18. 16 & 17.02.2019 / 19. 23 & 24.02.2019

20.  2 & 3.03.2019 / 21. 9 & 10.03.2019 / 22. 16 & 17.03.2019 / 23. 23 & 24.03.2019

/ 24. 30 & 31.03.2019

25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30........Κάθε τι, που δεν προβλέπεται ανωτέρω, μπορεί να ρυθμίζεται με νεότερη απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας, κατόπιν εγκρίσεως από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Για την καλύτερη ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, επιβάλλεται η συνεχής επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ένωσης, καθώς και η διαρκής ενημέρωση, από την ιστοσελίδα της ΕΠΣ Πιερίας.

Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας

                                       Για  την Εκτελεστική Επιτροπή               
              Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
          Αστέριος Κ. Τόκας                                                 Δημήτριος Β. Τσακνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου