Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Την Δευτέρα 20 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση και η κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Πιερίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΝ 20-8-2018  Κύριε Πρόεδρε.  Ύστερα  από  την  7/30-07-2018  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  της  Ε.Π.Σ.  Πιερίας  και σύµφωνα µε το καταστατικό της, συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωµατείων – µελών της, για  την  20-8-2018  ηµέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα  19:00  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ∆ήµου  ∆ίου-Ολύµπου στο ∆ηµαρχιακό µέγαρο στην Κονταριώτισσα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   
1)  Ανάγνωση και επικύρωση καταλόγου εκπροσώπων και έλεγχος απαρτίας,
2)  Ορισµός τριών (3) µελών για τον έλεγχο των πρακτικών,
3)  Ορισµός τριών (3) ψηφολεκτών,
4)  Αναστολή ιδιότητας σωµατείων – µελών,
5)  Επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/8/2017,
6)  Έκθεση και έγκριση πεπραγµένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 21/3/2017 έως 31/12/2017, 7)  Έκθεση και έγκριση οικονοµικού απολογισµού από 21/3/2017 έως 31/12/2017,
8)  Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισµού από 1/1/2018 έως 31/12/2018,
9)  Κλήρωση Κυπέλου αγωνιστικής περιόδου 2018- 2019,
10) Κληρώσεις Πρωταθληµάτων Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2018 -19
11) Αναγνώριση νέων σωµατείων – µελών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη ηµέρα Τρίτη 21-8-2018 στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00 και µε οποιονδήποτε αριθµό παρευρισκοµένων µελών. Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται στην Γ.Σ. µε την κατάθεση στην ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ το αργότερο προ τριών (3) ηµερών, (µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας κατάθεσης), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόµενου σωµατείου – µέλους.
 Επί περισσοτέρων ειδικών πληρεξουσίων  εγγράφων υπερισχύει  το  πιο  πρόσφατο  και  αυτό  που  κατατέθηκε  τελευταίο  στην γραµµατεία  της  ΕΠΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ (φέρει νεότερο αριθµό πρωτοκόλλου).  ∆ηλαδή πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας µέχρι την Πέµπτη 16-8-2018 και ώρα 20:00.
                               
                           Για  την Ε.Ε.                                                 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστέριος Τόκας                               Δημήτριος Τσακνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου