Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για τη συντήρηση της 13ης Εθνικής Οδού και της 17ης Επαρχιακής Οδού

Την εργολαβική σύμβαση, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027), ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019» υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, στο γραφείο της, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 813.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%)  έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης - Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού» καθώς και της 17ης  Επαρχιακής οδού από «χ.θ. 20+500 της  Εθνικής οδού 13ης - Πέτρα», των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι  εργασίες που προβλέπονται  για την υλοποίηση του έργου είναι: διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών, με παράλληλη άρση καταπτώσεων σημειακά, κατασκευή τεχνικών  έργων στο πλαίσιο συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών (κιβωτοειδείς οχετοί, serazaneti, επεδενδυμένες τάφροι κ.α.) ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών με βάση της προκύπτουσες  ανάγκες και καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας (κατασκευή νέων serazaneti για αντιστήριξη πρανών και επαναφορά της οδού, κατασκευή στερεών εγκιβωτισμού εκ΄ σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, κ.α.),έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος των οδών καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.

Ειδικότερα, η 13η Ε.Ο. (Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού), η οποία έχει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και βαρέων οχημάτων, επιβάλλει την άμεση  αποκατάσταση όσο το δυνατό περισσότερων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών, τη γενικότερη συντήρηση με τον καθαρισμό τάφρων ερεισμάτων και οχετών, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας οδού, την επισκευή και γενικότερα την παρέμβαση σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, κ.α. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και να αποφευχθούν ατυχήματα.
Η υφιστάμενη κατάσταση της 17ης Επαρχιακής οδού από «χ.θ. 20+500 της Εθνικής οδού 13ης - Πέτρα» απαιτεί εργασίες καθαρισμού και μορφώσεως τάφρων με επένδυση τμημάτων αυτής, εργασίες σήμανσης-ασφάλισης της οδού με αποκατάσταση και τοποθέτηση τόσο νέων πινακίδων όσο και στηθαίων ασφαλείας, ενώ τέλος χρήζει αποκατάστασης τμημάτων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών κυκλοφορίας της οδού.

Αναλυτικότερα, στις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται  εργασίες καθαρισμού και  μόρφωσης τάφρου και ερεισμάτων, εργασίες νέων διανοίξεων τάφρων τριγωνικής διατομής, με παράλληλη άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, καθώς και γενικών εκσκαφών στο πλαίσιο εξυγιάνσεων σε βάθος τμημάτων,  ασφαλτικών  και οδοστρωσίας. Στα τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας θα γίνουν εργασίες επένδυσης τάφρων-ερεισμάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, εργασίες κατασκευής στερεών εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή κατασκευή serazaneti σε τμήματα κατάντη της οδού συγκράτησης των στρώσεων οδοστρωσίας και αποκατάστασης  τοπικών στενεμάτων της οδού από διαβρώσεις επιφανειακών όμβριων υδάτων- όπου απαιτηθεί- εργασίες αποκατάστασης  σκυροδετημένων επιφανειών κυκλοφορίας πεζών στην γέφυρα του Λεύκου ποταμού, καθώς και εργασίες επισκευής και γενικότερες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Παράλληλα, θα εκτελεσθούν εργασίες οδοστρωσίας (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00) στις θέσεις όπου απαιτηθεί εξυγίανση σε ικανό βάθος (κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας), καθώς και εργασίες ανακατασκευής στρώσεως βάσεως οδοστρωσίας της οδού σε θέσεις όπου θα καθορισθούν μετά την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού (φρεζάρισμα), ενώ θα κατασκευασθεί στρώση βάσεως οδοστρωσίας (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00) μεταβλητού πάχους,  όπου απαιτηθεί η συμπλήρωση υλικού βάσεως για την εφαρμογή των κατάλληλων υψομέτρων της ερυθράς της οδού.
Τέλος, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης πληροφοριακών-ρυθμιστικών και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων σε θέσεις  κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Με τις επεμβάσεις αυτές θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στα παραπάνω οδικά δίκτυα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου