Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ.    62745/19-12-2017  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ελληνικής Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ,  που αφορά την  εκτέλεση της εργασίας «Μεταφόρτωση & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης»,  προϋπολογισμού 685.500,00 + 885.000,00 €  (δικαίωμα προαίρεσης)  = 1.570.500,00  ευρώ  εκτός του ΦΠΑ όσον αφορά τον τόπο προορισμού των απορριμμάτων
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
2. Λήψη απόφασης για σύναψη 2ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Κατεπείγουσα εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)"  στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης»   προϋπολογισμού 247.380,00 ευρώ  με τον ΦΠΑ (αριθ. Μελέτης 116/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση της 10/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος δημοτικού αμαξοστασίου»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή: 1. δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης θα πρέπει να ελεγχθεί από το αρμόδιο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, ενώ η συμπληρωματική σύμβαση  με την οποία γίνεται σήμερα η προσωρινή μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης εκπνέει σε λίγες ημέρες και μάλιστα θα απαιτηθεί μία ακόμη συμπληρωματική σύμβαση μέχρι ολοκλήρωσης του ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο. 2. απαιτούνται οι διαδικασίες σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης (ψήφιση πίστωσης, προσκόμιση και έλεγχος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), ενώ επίσης η 1η συμπληρωματική σύμβαση εκπνέει σε λίγες ημέρες  και δε θα πρέπει να υπάρχουν αδιάθετα απορρίμματα για λόγους υγείας. 3. η κατεδάφιση του κτηρίου πρέπει να προχωρήσει άμεσα, διότι κατά τη θεομηνία της 15ης με 18ης Νοεμβρίου, έχουν προκληθεί φθορές στο κτίσμα που δημιουργούν κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου