Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Διάθεση  πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων (συνεχιζόμενα από προηγούμενα έτη)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση απόδοσης στον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης (Ο.Π.Π.Α.Π.) και στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης (Δ.Ω.Κ.) των ποσών που τους αναλογούν από τη Μηνιαία Τακτική Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Παραχώρηση της χρήσης του Γυμναστηρίου Κορινού Δήμου Κατερίνης στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κορινού
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ  σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης” αρ.μελ.14/2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ  σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης” αρ.μελ.14/2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης καθώς και την ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης  της  προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ  σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης” αρ.μελ.14/2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Λήψη απόφασης α) για τον ορισμό ομάδας έργου και υπευθύνου έργου και β) ορισμού υπαλλήλου για την εκπόνηση και την υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ  σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας” (32/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων” (αριθ. μελέτης 61/2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 720/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2018”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση της μελέτης: "Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ/Pay As You Throw, ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών/Autonomous Composting Units, ΠΕ5: Περιβαλλοντική & Οικονομική Αξιολόγηση & ΠΕ6: Επέκταση και μεγιστοποίηση απόδοσης της υποδομής, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE», συνολικού προϋπολογισμού 97.500,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19. Έγκριση υποβολής αίτησης για νέα τηλεφωνική σύνδεση και γραμμή ADSL στο αγροτικό ιατρείο συνοικισμού Μελιαδίου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20. Έγκριση χορήγησης άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21. Έγκριση της αρ. 18/2018 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου ΔΕ Παραλίας», προϋπολογισμού 65.633,56 ευρώ, έγκριση διενέργειας της εργασίας & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με συνοπτικό  διαγωνισμό
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
22. Έγκριση της αρ. 19/2018 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου ΔΕ Κατερίνης», προϋπολογισμού 73.842,00 ευρώ, έγκριση διενέργειας της εργασίας & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με συνοπτικό  διαγωνισμό
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
23. Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
24. Έγκριση της 13/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ “Ψήφιση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2017”
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
25. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ για το έτος 2018
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ
26. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
27. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου