Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση και τις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ποσού 90.000,00 ευρώ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (19η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 ν. 3584/2007), ύστερα από τις πλημμύρες της 15ης - 17ης Νοεμβρίου 2017
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
6. Απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης στο πλαίσιο λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου "Πάρκου των χρωμάτων"
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9. Αναγνώριση της οφειλής για τα μέσα ατομικής προστασίας ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, καθορισμός των δικαιούχων και του αριθμού των δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4483/2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ. μελέτης 31/2013”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
13. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
14. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 266.429,75 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Δ΄ κατανομή)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ)
15. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
16. Έγκριση του 8/2017 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής
17. Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου