Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

«Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» - Πρόσκληση

Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πιερίας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» την ∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στις 17:30 µµ στο συνεδριακό κέντρο του ∆ήµου Κατερίνης στο 1ο όροφο. 

Οµιλητές της ηµερίδας θα είναι : • JUAN ANTONIO FENANDEZ MARIN αναπληρωτής πρόεδρος ΚΕ∆/ΕΠΟ παρατηρητής διαιτησίας FIFA/UEFA, • Σταύρος Τριτσώνης ∆ιευθυντής Ακαδηµίας ∆ιαιτησίας ΕΠΟ και • ∆ηµήτρης Καλύβας µέλος ΚΕ∆/ΕΠΟ.

Η ηµερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό.    Για  την Εκτελεστική Επιτροπή                                           

      Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραµµατέας                                         
Αστέριος Κ. Τόκας                                    ∆ηµήτριος Β. Τσακνάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου