Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική  Κοινότητα Κονταριώτισσας, της 30.08.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση  της αριθμ. 101/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Στοχοθεσία έτους 2018). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών – έργων – εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016).    (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
7. Επιχορήγηση του “Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
8. Επιχορήγηση της αστικής Μ.Κ.Ε. “Olympus Marathon”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εκποίησης του υπ’ αριθμ. 4 αγροτεμαχίου στη θέση «Κουσάρι» της Δ.Κ. Καρίτσας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης της αξίας του αγροτεμαχίου. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
10. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης και μεταβίβαση προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την ιδιοκτησία με κωδικό 011119 στο Ο.Τ. Γ198. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
11. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Βροντούς και στη Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51/2006 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Λιτοχώρου. (πολεοδομική ενότητα Γα στο Ξηροκάμπι)" (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
13. Αποδοχή ή μη ένστασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου στο Ο.Τ. 26. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στη Δικηγόρο Πρίντζιου Αρετή, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
15. Λήψη απόφασης για ίδρυση ή μη εκθετηρίου – αρχείου ανάδειξης ιστορίας Λιτοχώρου – Ολύμπου (κτίριο Γκουντέλια). (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση του  ηλεκτρολογικού δικτύου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας  λυμάτων» του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
18. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) , 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ. Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                     
19. Έγκριση  μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων ασφαλτοστρώσεων στις  Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν. Ολύμπου έτους 2018». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                     
20. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα Τσιουκανάρα στις Δ.Ε. Λιτοχώρου» και αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                     
21. Εξέταση αίτησης ΣΠΕΚΟ για σύνδεση και τοποθέτηση υδρομέτρου του κτηρίου της ΣΠΕΚΟ με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22. Διάθεση πίστωσης στα πλαίσια εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 26η και 28η Οκτωβρίου 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
23. Τροποποίηση της αριθμ. 110/2018 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).                     
24. Τροποποίηση της αριθμ. 260/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών επιτροπής διαχείρισης του χωριού των ψαράδων. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
25. Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και του κ. Καρκανιά Απόστολου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
26. Τροποποίηση της αριθμ. 141/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                     
27. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000 τ.μ. στη θέση «Καραλή» της Τ.Κ. Πόρων, της Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου προϋπολογισμού 700.000,00 €  σύν Φ.Π.Α. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
29. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα» με κωδικό ΟΠΣ 5021471 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
30. Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Δίου – Ολύμπου (Ν. Πιερίας) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
31. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πράξη 19.2.5.1. Leader για έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης – δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
32. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πράξη 19.2.5.1. Leader για έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης – δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Κονταριώτισσας. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
33. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πράξη 19.2.5.1. Leader για έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης – δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας.  (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
34. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πράξη 19.2.5.1. Leader για έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης – δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Δίου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
35. Τροποποίηση -  συμπλήρωση της αριθμ. 298/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
36. Υποβολή αιτήματος στον ΟΣΕ για παραχώρηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής Πλαταμώνα. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                     
37. Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος). 
38. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού στον Παπαδόπουλο Σωκράτη   ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
39. 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018 σχετικά με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
40. Λύση και εκκαθάριση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
41. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής  Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
                           
                                       
                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                   Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου