Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Καινοτόμες αλλαγές στην ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ! Δείτε τις αλλαγές-Δημιουργούνται ομάδες Β΄και επιβάλλεται πτυχιούχος τεχνικός στην Ά κατηγορία!

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο καταστατικό της τοπικής μας ποδοσφαιρικής ένωσης, θέλουν να κάνουν πιο ευέλικτο τον τρόπο σύγκλισης γενικής συνέλευσης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μέσα απο αυτές, να ενημερώνονται συχνότερα τα σωματεία της περιοχής μας και όχι μόνο σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας.

Απο εκεί και πέρα έρχονται κάποιες αλλαγές που δημιουργούν άλλες προοπτικές για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Πιερία. Το πρωτάθλημα απο την περίοδο 2019-2020 γίνεται ανταγωνιστικότερο σε κάθε κατηγορία και για πρώτη φορά στην περιοχή μας, γίνεται μια καινοτόμα κίνηση που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και σε ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες με το δικαίωμα που αποκτούν οι σύλλογοι να δημιουργήσουν και ομάδα Β΄.

Σημαντική αλλαγή και στον χώρο της τεχνικής ηγεσίας κάθε ομάδας. Στην Α΄κατηγορία επιβάλλεται πλέον ο διπλωματούχος προπονητής. Δείτε κάποια απο τα σημαντικότερα σημεία της προκύρξης των νέων πρωταθλημάτων, έτσι όπως αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΣ Πιερίας:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 η Α’ ερασιτεχνική κατηγορία
θα διεξαχθεί σε ένα όµιλο των 14 οµάδων και η Β’ ερασιτεχνική κατηγορία θα διεξαχθεί σε
ένα όµιλο των 14 οµάδων.
.................................................................................
Τα σωµατεία της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας καθώς και αυτά που µμετέχουν σε ανώτερες
κατηγορίες σύµφωνα και µε την από 7η/30-07-2018 απόφαση της ΕΕ της ΕΠΣ Πιερίας έχουν το
δικαίωµα για την περίοδο 2018-2019 να δηλώσουν συµµετοχή Β’ οµάδας µε προϋποθέσεις καιν οι
οποίες θα χαρακτηρίζονται ως ΟΜΑ∆ΕΣ Β του ιδίου σωµατείου στην Γ’ ερασιτεχνική κατηγορία.
Οι οµάδες που θα χαρακτηρισθούν ως ΟΜΑ∆ΕΣ Β έχουν δικαίωµα προβιβασµού εφόσον δεν
θα είναι στην ίδια κατηγορία µε την ΟΜΑ∆Α Α για την περίοδο 2019-2020 και δεν έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στο Κύπελλο της τρέχουσας περιόδου.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΕΙΝΑΙ:
 1.- Στις καταστάσεις υγείας θα αναγράφονται διαφορετικοί ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα
αναγράφονται στην κατάσταση υγείας της ΟΜΑ∆ΑΣ Α του ίδιου σωµατείου.
 2.- Ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στην κατάσταση υγείας µε την ΟΜΑ∆Α Β δεν επιτρέπεται να
αγωνισθούν µε την ΟΜΑ∆Α Α και το αντίστροφο ειδάλλως η συµµετοχή τους θα θεωρηθεί αντικανονική και
εφαρµοσθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις Από τον ΚΑΠ.
 3.- Από 1-1-2019 έως 15-1-2019 επιτρέπετε η αλλαγή των καταστάσεων υγείας οµάδων Α και Β µε µεταφορά ποδοσφαιριστών από την ΟΜΑ∆Α Α στην ΟΜΑ∆Α Β και το αντίστροφο.
Οι καταστάσεις αυτές θα ισχύουν µέχρι το τέλος περιόδου 2018-2019.
Σε περίπτωση που η έναρξη των πρωταθληµάτων δεν µπορεί να γίνει µε τον
προκαθορισµένο αριθµό των οµάδων, ο αριθµός των οµάδων δεν θα συµπληρώνεται για κανένα
λόγο (ΚΑΠ άρθρο 4 παρ. 6). Επίσης θα εφαρµοσθεί το άρθρο 7 παρ. 3α
και 3β του ΚΑΠ.

...................................................................
ζ) Να κατατεθεί πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα των µελών του ∆.Σ. (π.χ. Προέδρου, Γραµµατέα, Εκπροσώπου κ.τ.λ.), των προσώπων
που δηλώνουν τα προσωπικά τους e-mail, όσων γενικά αναφέρονται στη δήλωση και των αθλητών
του σωµατείου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.
Για ποδοσφαιριστές που θα αναγράφονται στην κατάσταση υγείας απαιτείτε η πράξη
συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή
θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής του.
Στο έγγραφο αυτό συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή και
σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18Ο
έτος της ηλικίας του (ανήλικος) η
πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπογράφεται
θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής από τον νόµιµο κηδεµόνα.
Καµία κατάσταση υγείας δεν µπορεί να γίνει δεκτή αν δεν υπάρχει αποδοχή της πράξης
συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των
ποδοσφαιριστών που αναγράφονται σ’ αυτή.
Οι παραπάνω καταστάσεις θα προσκοµίζονται στον διαιτητή του αγώνα. (Ευρωπαϊκός
Κανονισµός 679/2016)

......................................................................
Στους αγώνες τοπικών πρωταθληµάτων είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε
οµάδας και καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να
αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές Οµάδες ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συµµετοχή τους στον αγώνα µέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Οµάδες.
Η αναγραφόµενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει τη συµµετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συµµετοχή είναι
αντικανονική. (άρθρο 19, παρ. 12 του Κ.Α.Π.)
Ειδικά και µόνο για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν
δικαίωµα να αγωνίζονται σε ανδρικές οµάδες (συµπλήρωση της ηλικίας των 14άρων ετών) ως
συµπλήρωση των 14 ετών νοείται ή ηµερολογιακή συµπλήρωση των 14 ετών από την ηµέρα των
γενεθλίων. (άρθρο 19 παρ. 11γ του ΚΑΠ)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός εικοσιτεσσάρων ωρών η συµµετοχή ποδοσφαιριστή ή
ποδοσφαιριστών σε δύο αγώνες. Σε περίπτωση συµµετοχής τους αυτή θα θεωρείται αντικανονική
στον δεύτερο αγώνα

....................................................................................
15.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 1γ του Κ.Α.Π. σε συνδυασµό µε τον κανονισµό προπονητών
ποδοσφαίρου άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 5 & 6 και άρθρο 13
Είναι υποχρεωτική η πρόσληψη διπλωµατούχου προπονητή UEFA A, B, C και πιστοποίηση
ΕΠΟ από τα σωµατεία της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-
2019. Τα σωµατεία Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας που επιθυµούν να δηλώσουν
προπονητή ή και βοηθό προπονητή αυτός θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος κάτοχος
ταυτότητας τριετούς διάρκεια UEFA ή ΕΠΟ.
Εφόσον τα σωµατεία Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας απασχολήσουν διπλωµατούχο
προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ αυτός θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι Έλληνας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί σύµβαση της οµάδας
µε τον προπονητή και να κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Ένα αντίγραφο της σύµβασης
θεωρηµένο από την ∆ΟΥ και αντίγραφο της ταυτότητας τριετίας του προπονητή κατατίθεται
στην Ε.Π.Σ. Πιερίας µαζί µε ποσό 50 € για να προβεί η Ένωση στην έκδοση δελτίου
πιστοποίησης προπονητή.
Σωµατεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας τα οποία δεν απασχολούν διπλωµατούχο
προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ, µπορούν µε αίτησή τους
στην Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και κατάθεση χρηµατικού ποσού 80 € να ζητούν την έκδοση
άδειας εισόδου για συγκεκριµένο πρόσωπο ώστε να εκτελεί χρέη υπευθύνου τεχνικής
περιοχής. Η άδεια αυτή θα ισχύει για τη τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτός δεν θα έχει
δικαίωµα να αναγράφεται ως ποδοσφαιριστής στο Φ.Α. σε οποιοδήποτε σωµατείο. Σε
περίπτωση που αγωνισθεί ως ποδοσφαιριστής σε οποιοδήποτε σωµατείο ενώ έχει την
ιδιότητα του εκτελούντος χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής τότε µε απόφαση της Ε.Ε. της
Ε.Π.Σ. Πιερίας θα αφαιρείτε η παραπάνω ιδιότητά του, δεν θα µπορεί να επανέλθει σε
οποιοδήποτε σωµατείο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο τυχόν δε συµµετοχή του σε
περίπτωση που υποβληθεί ένσταση ή καταγγελία θα είναι αντικανονική έως τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από
τον ΚΑΠ και τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε διαφορετική περίπτωση για τα σωµατεία της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ και τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προπονητής –Ποδοσφαιριστής
1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι έχει αποκτήσει δίπλωµα ή διπλώµατα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.
2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόµατα να έχει δικαίωµα να
αγωνίζεται. Η συµµετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συµµετοχή και επισύρει τις από
τους Κανονισµούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόµενες ποινές για τον ίδιο και το σωµατείο.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA
ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυµεί να αγωνίζεται, θα
πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της
ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να
υποβάλλει έγγραφη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο
επιθυµεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει
δικαίωµα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση
και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τµήµατα
υποδοµών του σωµατείου στο οποίο αγωνίζεται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου